Usluge
Nudimo kompletnu uslugu knjigovodstva za sve vrste privrednih subjekata
Paketi usluga su formirani da zadovoljavaju potrebe i specifičnosti svakog privrednog subjekta. Sklopljeni su tako da Vam ostavljamo mogućnost da preuzmete deo administrativnih poslova i time utičete na cenu usluge ili da sve obaveze prepustite nama.
1. Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa zakonom o računovodstvu i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

  * vođenje glavne knjige
  * vođenje analitičkih knjiga
    - kupci, dobavljači
    - osnovna sredstva
    - roba, materijal, gotovi proizvodi
    - lična primanja zaposlenih
    - proizvodnja
  * obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
  * završni obračun
  * zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
  * drugi finansijski poslovi -  obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

2. Izrada specijalnih bilansa
   (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni...)

3. finansijska analiza poslovanja – racio analiza

4. prijava i odjava radnika sa upisom staža

5. konsalting
   (knjigovodstveni, finansijski, poreski, investicioni...)

6. preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva

7. potpuna elektronska komunikacija sa i za naše komitente sa Bankama, RUJP-ovima.